កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគី

ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ លេខរៀថទី១៥៤ ក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូល ៗ សម្រាប់ប្រទេសហុងគ្រីក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមានចំណែក ០,៥០០ % នៅក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្ម លើសលប់ប្រចាំប្រទេសរបសស់ខ្លួន។

បើនិយាយពីការនាំចេញវិញប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៦៩ ។ ចំណែកឯការនាំចូលវិញ មានចំនួន១០០ កន្លែងដោយមានចំណែក ០.០០៤  និង ០.០០៧ % ភាគរយ។

ពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងប្រទេសហុងគ្រីនិង្បរទេសកម្ពុជាសម្រេចបាន ១.០៥ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។ ការនាំចេញរបស់ហុងគ្រីមានចំនួន ០.៤១ លានដុល្លារអាមេរិកខណៈការនាំចូលមាន ០.៦៤ លានដុល្លារអាមេរិក។ ទំនិញចម្បងនៅក្នុងការនាំចេញរបស់ហុងគ្រីគឺម៉ាស៊ីនដែលប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌនិងបោះពុម្ពសម្ភារៈវត្ថុធាតុដើមវាយនភ័ណ្ឌនិងយានជំនិះដឹកជញ្ជូន។ តុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញពីអតិរេក ០,២៣ ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។

យោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយ ការនាំចេញរបស់ប្រទេសហុងគ្រីមានចំនួន ០,៣ លានដុល្លារខណៈការនាំចូលមានចំនួន ០,២ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលពីរខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០១៧។ ពាណិជ្ជកម្មសរុបក្នុងកំឡុងពេលនោះឈានដល់ ០.៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ ទំនិញនាំចេញសំខាន់របស់ប្រទេសហុងគ្រីគឺភេសជ្ជៈគ្មានជាតិអាល់កុលនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រខណៈទំនិញនាំចូលសំខាន់គឺសម្លៀកបំពាក់។

ពាណិជ្ជកម្មជាតិរបស់ប្រទេសហុងគ្រី (HNTH) បានបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ឱកាសអាជីវកម្ម ដែលផ្តល់ដោយ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលកំពុងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

វិស័យដែលជំរុញក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនង សេដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគីគឺ៖

ផលិតផលអាហារ

ឧបករណ៍និងឧបករណ៍ថែទាំសុខភាពជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

ម៉ាស៊ីន

ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មបរិស្ថាន

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹក និង ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់

អាយ ស៊ី ធី