Trong năm học 2020-21, các khóa học Thạc sĩ sau đây được giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Thạc sĩ Kỹ thuật Chất lượng và An toàn Thực phẩm (Đại học Szent István)

- Thạc sĩ Kỹ thuật Trồng trọt (Đại học Szent István)

- Thạc sĩ về Dinh dưỡng và An toàn Thực Phẩm Thức ăn Chăn Nuôi (Đại học Kaposvár)

Các trường đại học

Gồm có các trường đại học và các khoa sau đây:

  • Đại học Szent István, Khoa Công nghệ Thực phẩm
  • Đại học Szent István, Khoa Công nghệ Trồng trọt
  • Đại học Kaposvár, Khoa Khoa học Nông nghiệp và Môi trường

Thời hạn:

Hồ sơ sẽ chỉ được xem xét nếu gửi qua email và trong khoảng thời gian

Từ ngày 15 tháng 1 năm 2020 đến ngày  28 tháng 2 năm 2020

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1257432/