Chúng tôi trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Stipendium Hungaricum cho năm học 2020-2021 đã khởi động.

Thông báo tuyển sinh có trên trang web:

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship/call-for-applications-2020-2021.html

http://icd.edu.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-hunggari-theo-dien-hiep-dinh-nam-2020.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1208

Hạn cuối nộp hồ sơ cho Chương trình Học bổng Stipendium Hungaricum là vào ngày 15 tháng 1 năm 2020.