ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រី តាមរយៈស្ថានទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ គួរតែដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិដ្ឋាការដែលបើកដោយអ្នកផ្តល់សេវាដូចខាងក្រោម៖

មជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទ: +855 23 965 427

ទំនាក់ទំនង៖ contact.kh@tlscontact.com

Website : https://visas-fr.tlscontact.com/visa/kh/khPNH2fr/home

ទម្រង់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការត្រូវបំពេញជាដំបូងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើគេហទំព័រត្រឹមត្រូវ។

https://france-visas.gouv.fr/