លោក   ចាបាអើរី

ប្រធានបេសកកម្ម

លោកហ្វររិនហូណាច

អនុប្រធានបេសកកម្ម

លោកអិសស្វានបូគូស

ភារធារី a.i. (ការិយាល័យស្ថានទូតហុងគ្រី នៅទីក្រុងហាណូយ រាជធានីភ្នំពេញ)

លោកស្រី នីគូលេត អូឡា

សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម

លោក អារុន បាឡាស

វប្បធម៌ និងការអប់រំ

លោក បាឡាស គើវេរ័

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

លោកស្រី ក្រាសចារ ប៉ូឡាអេនីគីទីស

កុងស៊ុលទីមួយ

លោក ចរ័ វ់ស

កុងស៊ុល

​លោកស្រី គ្រីស្ទីណា បាតា

អនុព័ន្ធទេសន្តរប្រវេសន៍, កុងស៊ុល

លោក បេនសិត អាទីលាសេតក្លេតទី

អនុព័ន្ធ, ផ្នែកកុងស៊ុល

លោក ការ៉ូលី ហ្គើលហ្កេរ

អនុ​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន

លោកវរសេនីយ៍ឯក បេឡា យូរីស្សា

មេធាវីការពារជាតិ យោធា និងអាកាស

​លោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯក ដូរា គើសេគវ៉ារី

អនុព័ន្ធការពារ យោធា និងអាកាស