លោក ទីបួរ បាឡិកឌី
ប្រធានបេសកកម្ម

លោកហ្វររិនហូណាច 
អនុប្រធានបេសកកម្ម

លោកអិសស្វានបូគូស 
ភារធារី a.i. (ការិយាល័យស្ថានទូតហុងគ្រី នៅទីក្រុងហាណូយ រាជធានីភ្នំពេញ)

លោកស្រី នីគូលេត អូឡា 
សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម

លោក អារុន បាឡាស 
វប្បធម៌ និងការអប់រំ

លោក ត័រម៉ាស់ ដូម៉ូគូស
កុងស៊ុលទីមួយ

លោក ចរ័ វ់ស 
កុងស៊ុល

​លោកស្រី គ្រីស្ទីណា បាតា 
អនុព័ន្ធទេសន្តរប្រវេសន៍, កុងស៊ុល

លោក បាឡាស គើវេរ័ 
ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

លោកវរសេនីយ៍ឯក បេឡា យូរីស្សា 
មេធាវីការពារជាតិ យោធា និងអាកាស

​លោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯក ដូរា គើសេគវ៉ារី 
អនុព័ន្ធការពារ យោធា និងអាកាស