អើរី ចាបា

ប្រធានបេសកកម្ម

ហ្វ្រេរ៉េន ហ្វាណាហ្គី

អ្នកការទូតថ្នាក់ក្រោមដំបូង

អូឡៃ នីកូលេតតា

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបរទេស

អារ៉ុន បាឡាស

អ្នកការទូតរង (វប្បធម៌ការអប់រំសារព័ត៌មាន)

ពូឡាអី នីគីទិច ក្រាស្សា

អ្នកការទូតថ្នាក់ក្រោមកុងស៊ុលជាន់ខ្ពស់

បាតា គ្រីស្ទីនណា

អ្នកការទូតចំណាកស្រុកកុងស៊ុល

អាតធីឡា បេនសេ សេតក្លេតទី

ស្មៀនកុងស៊ុល

សាហ្សាបុល ផល

ទទួលខុសត្រូវខាងសេដ្ឋកិច្ច

បេឡា យូរីហ្សា

វរសេនីយ៍ឯក

ជំនួយការការពារយោធានិងអាកាសចរណ៍

ដូរ៉ា គើសេកវ៉ារី

វរសេនីយ៍ទោ

អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិយោធានិងអាកាសចរណ៍