ប្រវត្តិសង្ខេបនៃប្រទេសកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទ្វីប

អាស៊ី

តំបន់ (២គីឡូម៉ែត្រ )

ទំហំផ្ទៃដី          ១៨១ ០៣៥       គីឡូមែត្រការរេ

មានចំនួនប្រជាជន

១៥ ២០៥ ៥៣៩ (កក្កដា ២០១៣)

រាជធានីភ្នំពេញ

ប្រភេទរដ្ឋ

ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី (ការតែងតាំងពីថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលាឆ្នាំ ២០០៤)

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន (២៧ មករា ១៩៨៥)

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស

ហោ ណាំហុង (ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៩៨)

កម្រិតនៃទំនាក់ទំនងការទូត

កម្រិតឯកអគ្គរដ្ឋទូត

ការចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងការទូត

ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៦