ការទំនាក់ទំនង ការអប់រំ និង វប្បធម៌

ការចូលជាសមាជិកអាស៊ាននិង ASEM របស់កម្ពុជានិងគោលនយោបាយការបរទេសសកម្មរបស់ប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អសម្រាប់ជំពូកថ្មីនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើង។

 

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់

លោក ហ្សុលតុនបាឡុក (Balog Zoltán)  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្ស    បានអញ្ជើញមក                ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ក្នុងកំឡុងពេលដែល អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា រវាងក្រសួងសមត្ថភាពមនុស្សរបស់ប្រទេសហុងគ្រី និង ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កា ក្នុងវិស័យវប្បធម៌។