Thỏa thuận Hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary về Chương trình Học bổng Stipendium Hungaricum giai đoạn 2022-2024 là cơ sở pháp lý để cấp 200 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Hungary. Thỏa thuận về Giáo dục Đại học thể hiện các khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Hungary và Việt Nam.