Mr. Csaba ŐRY
Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện

Mr. Ferenc FÓNAGY
Phó Đại sứ

Ms. Grácia PULAY-NIKITITS 
Trưởng Bộ phận Lãnh sự

Mr. Dániel HORVÁTH
Lãnh sự

Mr. Bence Attila SZEGLETI
Tùy viên, Bộ phận Lãnh sự

Mr. András PULAY-NIKITITS 
Giám đốc dự án

Mr. István BAKOS 
Tham tán thứ nhất (Thương mại)

Mr. Áron BALÁZS  
Bí thư thứ nhất (Văn hóa, Giáo dục và Báo chí)

Ms. Andrea NÉMETH
Tùy viên, Chánh văn phòng

Ms. Csilla VARGA
Tùy viên, Trưởng Ban thư ký