Ngài Csaba ŐRY
Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện

Ông Ferenc FÓNAGY
Phó Đại sứ

Bà Nikoletta OLÁH
Tham tán thứ nhất (Thương mại)

Ông Áron BALÁZS
Tham tán Thứ hai (Văn hóa, Giáo dục và Báo chí)

Bà Grácia PULAY-NIKITITS

Trưởng Bộ phận Lãnh sự

Bà Krisztina BARTA
Lãnh sự

Ông György VASS

Lãnh sự

Ông Bence Attila SZEGLETI
Tùy viên, Bộ phận Lãnh sự

Ông Károly GERGELY
Tùy viên, Tài chính và hoạt động

Ông Balázs KÖVÉR

Phụ trách tài chính

Ông Béla GYURICZA
Đại tá, Tùy viên Quân sự, Quốc phòng và Không quân

Bà Dóra KŐSZEGVÁRI
Thiếu tá, Phó Tùy viên Quân sự, Quốc phòng và Không quân