Chúng tôi xin thông báo phí dịch vụ liên quan đến hồ sơ xin cấp visa, thẻ cư trú hoặc các giấy tờ định cư khác đã thay đổi từ ngày 22/01/2022. Những thay đổi này đã được ghi nhận trong quy định số 49/2021. (XII. 22.), ban hành bởi Bộ Nội vụ.