Ban thư ký thuộc mạng lưới nghiên cứu của trường đại học Eötvös Loránd (ELKH) (/asset/view/127687/Eötvös Loránd Research Network.pdf là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập sử dụng ngân sách công, được thành lập vào ngày 01/08/2019. Ban thư ký ELKH hoạt động dưới sự giám sát của Quốc hội, đứng đầu là bộ máy quản lý gồm 13 thành viên có đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và bảo vệ tự do học thuật. Bộ máy quản lý này hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của Hội đồng khoa học và Ban tư vấn quốc tế. Ban thư ký ELKH chịu trách nhiệm duy trì và mở rộng mạng lưới nghiên cứu với nguồn ngân sách trung ương để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Ban thư ký ELKH góp phần làm giàu các vốn liếng phong phú của trường đại học Eötvös Loránd thông qua việc gắn kết các đặc tính nhiều mặt của đa dạng nguồn kiến thức được mạng lưới nghiên cứu tích lũy qua nhiều thập kỷ.

 

Sứ mệnh của ELKH:

• Gia tăng nhận thức, củng cố và bảo vệ tự do khoa học, đồng thời thúc đẩy đạo đức nghiên cứu và tính toàn vẹn của nghiên cứu

• Nỗ lực vì sự phát triển của khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong khoa học tự nhiên và đời sống, khoa học xã hội và nhân văn

• Tổ chức hoạt động hiệu quả mạng lưới viện nghiên cứu sử dụng ngân sách công, hướng tới tiêu chí đa dạng, gắn kết và bình đẳng về cơ hội

• Đi đầu trong cải tiến khoa học , góp phần tác động đến các lĩnh vực chiến lược quan trọng và vấn đề phát triển bền vững toàn cầu

• Phát triển chính sách và các chương trình nghiên cứu đổi mới có mục tiêu

• Đẩy mạnh và nâng cao quan hệ hợp tác trên phạm vi khu vực và quốc tế

• Thắt chặt mối liên quan giữa giáo dục và nghiên cứu

• Không ngừng phát triển, trở thành một tổ chức ngày càng mở cửa và truyền cảm hứng