Hungary là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên và bên kia là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (/asset/view/119905/Agreement - Consilium.pdf).

Các bạn có thể truy cập thông tin về Hiệp định tại đây:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/25/eu-vietnam-council-adopts-decisions-to-sign-trade-and-investment-agreements/