Thay mặt Đại sứ quán Hungary, Đại sứ Csaba Őry đã trao tặng tuyển tập tài liệu chuyên ngành tái bản của tác giả Samu Borovszky có tiêu đề "Các tỉnh và thành phố lịch sử của Hungary" cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.