Tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc đấu tranh giành tự do năm 1848-49.