Trung tâm Sáng tạo và Kinh tế Phương Đông (OBIC) của Trường Đại học Kinh tế Budapest (BBS) kính mời quý vị tham dự Hội nghị Quốc tế OBIC lần thứ ba được tổ chức vào ngày 2-3 tháng 5 năm 2019 tại Budapest, Hungary. Tiêu đề của hội nghị là: Nhóm V4 ở Đông Á và Đông Á trong Nhóm V4: Mối quan hệ hiện tại về kinh tế và chính trị giữa bốn quốc gia thuộc nhóm Visegrad và Đông Á.

/asset/view/82184/Letter.pdf

/asset/view/82185/OBIC Conference - CALL FOR PAPERS 2019.pdf