Hungary tiếp nhận trở lại hồ sơ xin thị thực ngắn hạn Schengen và cấp thị thực Schengen bắt đầu từ ngày 07/03/2022.